Infrastruktura drogowa

Efektywne zarządzanie infrastrukturą drogową

Smart Factor zapewnia wsparcie procesów związanych z zarządzaniem dróg poprzez dostarczanie wartościowych danych, pochodzących z mobilnego systemu mapowania: dane GIS, zdjęcia i chmury punktów 3D. Kompleksowe wsparcie zadań i procedur możliwe jest poprzez zintegrowanie danych z dedykowanym systemem SmartGEM. ​

Zastosowanie nowoczesnych technologii wspomaga procesy zarządcze, usprawnia podejmowanie decyzji i raportowanie. Integracja danych z różnych źródeł umożliwia wykonywanie rozbudowanych analiz, wpływających na efektywność procesów decyzyjnych w pasie drogowym oraz stały monitoring infrastruktury drogowej.​

Fotorejestracja pasa drogowego

Fotograficzna dokumentacja drogi wykonywana jest za pomocą autorskiego mobilnego systemu mapowania wyposażonego w kamery wysokiej rozdzielczości oraz precyzyjną jednostkę geolokalizacyjną GNSS-RTK-IMU. ​

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje fotorejestracji drogi:

01
Fotorejestarcja kadrowa
najwyższej jakości zdjęcia HD wykonywane są synchronicznie z pozycji 5 kamer kadrowych: przedniej, bocznych (prawej, lewej), przedniej technicznej oraz tylnej.
Fotorejestracja sferyczna 360 st.
najwyższej jakości wysokorozdzielcze obrazy, nagrywanie w 30 kl/s, pole widzenia obejmujące 90% pełnej strefy.

W trakcie rejestrowania pasa drogowego zdjęcia są wykonywane sekwencyjne (w odległości do 3 m), wzdłuż systemu referencyjnego oraz z precyzyjną geolokalizacją zapewnioną przez wysokiej jakości system geolokalizacji GNSS-RTK-IMU.​

Zdjęcia są anonimizowane, zapewniając zgodność z RODO. Anonimizacja obejmuje tablice rejestracyjne i twarze osób oraz nie powoduje utraty wartości informacyjnej.

Dane z fotorejestracji dostarczane są wraz z oprogramowaniem SmartGEM.

Korzystanie z tego narzędzia w systemie umożliwia:

 • Przeglądanie zdjęć w oparciu o system referencyjny i kilometraż globalny,
 • Wykonywanie pomiaru obiektów widocznych na zdjęciach,
 • Kopiowanie zdjęć do schowka w celu np. późniejszego dołączenia ich do dokumentacji,
 • Przemieszczanie się po interaktywnej mapie w odniesieniu do aktualnie wyświetlanych obrazów fotorejestracji.

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Podstawowym narzędziem zarządczym w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową jest ewidencja dróg publicznych oraz obiektów mostowych. Jej posiadanie, prowadzenie i bieżące aktualizowanie jest obowiązkiem zarządców dróg, zdefiniowanym w:

 • Ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU nr 14, poz. 60),
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (DzU nr 67, poz. 582).

 

02

W ramach usług związanych z ewidencją wykonujemy szczegółową inwentaryzację elementów pasa drogi.

Dokładność pozycjonowania uzyskujemy poprzez zastosowanie urządzeń GNSS-RTK-IMU.
Zgromadzone dane są przetwarzane, a następnie udostępniane w naszym systemie dedykowanym zarządzaniu infrastrukturą drogową – SmartGEM.

W ramach ewidencji tworzona jest baza danych pasa drogowego, do której użytkownicy SmarGEM mają stały dostęp.

System umożliwia wygenerowanie z bazy danych Książek Dróg (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego) w postaci pliku pdf, a także tworzenie zestawień zbiorczych i raportów. Istnieje również możliwość wykonania map tematycznych z wykorzystaniem zgromadzonych danych ewidencyjnych.

Ewidencję dróg wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582 z późn. zm.)) na podstawie inwentaryzacji danych drogowych w terenie przy użyciu nowoczesnego sprzętu.

Mobilny Skaning Laserowy 3D

Przestrzeń pasa drogowego mapujemy również w postaci trójwymiarowej chmury punktów pozyskanej za pomocą LiDARów, w które wyposażony jest nasz mobilny system mapowania. Pozyskana chmura punktów poddawana jest postprocessingowi, w tym klasyfikacji (automatycznej i manualnej), co umożliwia uzyskanie wartościowych informacji.

03

Sklasyfikowana chmura punktów udostępniana jest online w naszym systemie SmartGEM.

Wysoka dokładność i szybkość pomiaru sprawiają, że skaning laserowy staje się coraz bardziej popularną metodą inwentaryzacji obiektów infrastruktury. Model wygenerowany z chmury punktów umożliwia weryfikację geometrii obiektu zapisanej w postaci cyfrowej, a także dokonywanie pomiarów długości, wysokości, powierzchni i objętości, itp.

Ogromną zaletą rozwiązania jest również możliwość łączenia lub porównywania modeli.

Skaning mobilny cieszy się coraz to większą popularnością ze względu na pozyskiwanie chmury punktów z perspektywy ulicy, co daje bogatsze oraz bardziej precyzyjne odwzorowanie przestrzeni i infrastruktury.

Korzyści z zastosowania mobilnego skaningu laserowego:

Szczegółowe odwzorowanie infrastruktury drogowej w 3D
Precyzyjna lokalizacja GNSS-RTK-IMU
Wysoka dokładność pozyskiwanych danych
Łatwa identyfikacja obiektów, możliwość wykonywania pomiarów (wskazanie wymiarów i powierzchni)
Trójwymiarowy model jako tzw. Digital Twin (cyfrowy bliźniak), będący dokładnym odwzorowaniem przestrzeni miejskiej w postaci cyfrowej
Dokładne dane z obszaru infrastruktury drogowej, w tym oznakowania poziomego i pionowego; infrastruktury sieciowej, obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz zieleni

Przeglądy dróg i ocena wizualna stanu nawierzchni

Przeglądy dróg, czyli wizja lokalna drogi, to jedno z ważniejszych zadań należących do zarządców infrastruktury drogowej.

W dobie powszechnej cyfryzacji, w tym digitalizacji danych, klasyczna forma dokumentacji w postaci protokołów i papierowej Książki Drogi przechodzi w formę elektroniczną. Stały dostęp do dokumentacji i łatwość jej weryfikacji usprawnia proces zarządzania oraz poprawia jakość prac administracyjnych.

04

Wśród usług związanych z inwentaryzacją infrastruktury drogowej, oferowanych przez Smart Factor, znajdują się okresowe przeglądy dróg. W ramach usługi klient otrzymuje dostęp do dokumentów na platformie SmartGEM w formie protokołów, analiz porównawczych oraz dzienników objazdu dróg.

Elementami pasa drogi, które podlegają przeglądowi są:

 • stan nawierzchni jezdni,
 • stan poboczy i odwodnienia,
 • stan chodników i zatok,
 • stan oznakowania pionowego,
 • stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • stan zieleni,
 • stan studzienek kanalizacyjnych.

Projekty stałej organizacji ruchu

W ramach usługi związanej z planowaniem organizacji ruchu, Smart Factor oferuje opracowanie dokumentacji Projektu Organizacji Ruchu w oparciu o inwentaryzację stanu istniejącego. Inspekcja dotyczy oznakowania poziomego i pionowego wraz z weryfikacją i wprowadzeniem ewentualnych korekt (w oparciu o uzgodnienia istniejącego oznakowania) lub zaprojektowanie nowego oznakowania.

05

Projekty stałej organizacji ruchu wykonujemy zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz.784),
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r., poz.1314).

System zarządzania infrastrukturą drogową

Jedną z najważniejszych cech naszego systemu zarządzania infrastrukturą drogową jest sprawnie funkcjonująca integracja danych pozyskanych nowoczesnymi metodami pomiarowymi
z inwentaryzacji dróg, inteligentne oprogramowanie, procedury administracyjne realizowane przez zarządców dróg oraz dane z zasobów zewnętrznych (mapa zasadnicza, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dane księgowe i inne).

06

Kluczowymi właściwościami systemu są:

 • możliwość generowania wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem zestawień, raportów,
 • możliwość synchronicznej pracy na danych z fotorejestracji, mobilnego skaningu laserowego 3D pasa drogowego, profilu liniowym oraz na mapie cyfrowej,
 • integrację ewidencji pasa drogi z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w tym w zakresie zajęcia pasa drogowego (wnioski, decyzje, zezwolenia, gwarancje, rozliczanie prac, obieg dokumentów) oraz danych GIS w jednym narzędziu online,
 • dostęp do kluczowych danych z poziomu aplikacji mobilnej,
 • działanie online przez przeglądarkę internetową i brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach klienckich.

Cała dokumentacja oraz dane zgromadzone w ramach Zarządzania Infrastrukturą Drogową udostępniane są naszym Klientom w dedykowanym systemie SmartGEM, platformie chmurowej spółki.

Nasi Klienci, dzięki wykorzystaniu nowych możliwości kryjących się w danych cyfrowych mogą również znacząco zwiększyć roczne przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi.

Ortofotomapa pasa drogowego HD

Generujemy bardzo dokładną ortofotomapę pasa drogowego bezpośrednio z naszego mobilnego systemu mapowania. Wysoka jakość danych umożliwia wytworzenie rastra o rozdzielczości do 1 cm. Szczegółowość danych pozwala na wykrywanie i analizę licznych usterek oraz spękań na jezdni. W odróżnieniu od ortofotomapy lotniczej, na naszej ortofotomapie pas drogowy nie jest przysłonięty drzewami ani obiektami inżynierskimi.

07
Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości (GUGiK)
Wysokorozdzielcza ortofotomapa Smart Factor

Ortofotomapa w systemie SmartGEM

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram