Smart Factor

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, stworzoną przez osoby z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych dla samorządów miejskich i administracji publicznej, sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, a także ubezpieczeniowego.

Realizując bezpośrednio projekty z zakresu wypracowywania strategii, prowadzenia analiz strategicznych i koncepcyjnych, tworzenia oprogramowania, zarządzania projektami, analizy i architektury systemów informatycznych, mieliśmy przyjemność współpracować z:

największymi polskimi firmami,

najlepszymi polskimi samorządami,

globalnymi dostawcami rozwiązań teleinformatycznych

Nasza wiedza, kompetencje i doświadczenie zdobyte, dzięki udziałowi w ponad 200 projektach o różnej skali i zakresie sprawia, że wiemy, jak powtórzyć ich sukcesy oraz co wydaje nam się nawet ważniejsze, których błędów należy unikać.

Ciągły rozwój, otwartość i innowacje to wartości, które chcemy  wdrażać adresując bieżące i przyszły potrzeby naszych klientów. Wierzymy w długofalową współpracę opartą na partnerskich relacjach.  Wiemy jak oddzielić marketingowe obietnice od realnej wartości, która biznesowi daje przewagę konkurencyjną, a samorządom lepsze zarządzanie i wzrost jakości usług publicznych. Satysfakcja i zadowolenie naszych klientów jest również gwarancją naszego sukcesu.

Współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego staramy się konsekwentnie wdrażać w życie ideę inteligentnych miast, którą zgodnie z przyjętą przez nas definicją rozumiemy nie jako technokratyczne wizje skupione na technologiach, ale jako wsparcie procesów zarządzania, współdecydowania i zaangażowania w rozwój miasta. Jesteśmy przekonani, że dobro wspólne, którym jest przestrzeń miejska wymaga innowacyjnych metod wykorzystania cyfrowych narzędzi, także w wymiarze obywatelskim i społecznym.

Dla nas Smart City  to możliwie najszersze wykorzystanie dostępnych technologii w celu podnoszenia jakości życia, zadowolenia i satysfakcji mieszkańców, turystów i przedsiębiorców poprzez zwiększenie atrakcyjności, interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej.

Strategie miasta inteligentnego

Budowa inteligentnego miasta wymaga zintegrowanego i strategicznego działania uwzględniającego uwarunkowania społeczne, gospodarcze, specyfikę danego regionu ale także globalne trendy zarówno w obszarze technologii jak i np. zarządzania. Staramy się wpisać w ten model wspierając Samorządy w procesach przekształcania miast w miasta inteligentne poprzez:

 • Opracowanie diagnozy miasta w zakresie braków, potrzeb oraz możliwości zastosowania rozwiązań smart city (technologicznych i pozatechnologicznych)
 • Opracowywanie Strategii Smart City w korelacji do obowiązującej Strategii Miasta
 • Opracowywania Programu Smart City czyli mapy drogowej mającej na celu transformację miasta w miasto inteligentne

 Wspieramy miasta w transformacji cyfrowej tworząc:

 • Strategie Transformacji Cyfrowej Miasta,
 • Koncepcje zintegrowanego systemu zarządzania miastem w oparciu o dane,
 • Strategie Informatyzacji Miasta,
 • Koncepcje Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,

Nie tworzymy strategii DLA miast, ale WSPÓLNIE z miastami wypracowujemy optymalne rozwiązania bazujące na wiedzy naszych ekspertów oraz uznanych metodykach. Wierzymy, że takie podejście pozwala uwolnić potencjał miast i przekształcić je w miasta prawdziwie inteligentne (niezależnie czy są to duże aglomeracje czy mniejsze ośrodki miejskie).

Inteligentne zarządzanie drogami

 

Infrastruktura drogowa to kręgosłup każdego miasta. Łącząc wieloletnie doświadczenie z najnowszymi technologiami dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania usługi, które pozwalają sprawnie zarządzać infrastrukturą drogową dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Rozwój technologii pozwala na zmianę spojrzenia na książkę drogi i na ewidencję pasa drogi.Dane o infrastrukturze drogowej można efektywnie pozyskiwać metodą fotoskaningu, która łączy w sobie zalety i potencjał skaningu laserowego (LIDAR) oraz fotorejestracji metrycznej z kamer wysokiej rozdzielczości. Tak wykonana inwentaryzacja pasa drogowego stanowi doskonałe źródło informacji zarówno na potrzeby opracowania ewidencji pasa drogi jak również kontroli okresowego stanu dróg czy zarządzania reklamami.

Wykorzystanie nowoczesnych technik gromadzenia, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych w procesie prowadzenia ewidencji dróg publicznych przynosi samorządom wymierne korzyści.  Są to przede wszystkim:

 • Sprawne zarządzanie i podjemowanie decyzji dzięki wykorzystaniu aktualnych, wiarygodnych i dostępnych w intuicyjnej formie informacji.
 • Efektywne wykorzystanie danych drogowych we wszelkich procesach związanych z drogą (zarządzanie i utrzymanie zieleni, malowanie oznakowania, kontrola zajęcia pasa drogowego, zarządzanie reklamami, projektowanie organizacji ruchu, przeglądy dróg, planowanie remontów i modernizacji).
 • Korzystniejsze warunki ubezpieczenia dróg.
 • Możliwość integracji systemu z innymi zasobami danych przestrzennych ? mapy zasadnicze, ewidencja gruntów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne warstwy GIS.
 • Możliwość podejmowania decyzji bez konieczności wychodzenia w teren.

W konsekwencji podnosi się jakość podejmowanych decyzji a także stan infrastruktury technicznej. Co najważniejsze generowane są nie tylko oszczędności, ale również dodatkowe dochody.  Smart Factor to #SmartRoads w #SmartCity.

W zakres rozwiązań do inteligentnego zarządzania drogami oferowanych przez Smart Factor wchodzą:

Zaufali nam

 

i ponad innych 200 samorządów.

Partnerzy:

Realizacje

Kontakt

Smart Factor Sp. z o.o.

ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672154kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych, wpłacony w całości

Biuro - tel. 573 984 277
Dział sprzedaży - tel. 798 622 487
NIP: 522-308-82-99
mail@smartfactor.pl
sprzedaz@smartfactor.pl
REGON 366984323