Administrator danych

SMART FACTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Algierskiej 17K, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672154, NIP 5223088299, REGON 366984323;

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą do przetwarzania danych jest Polityka Ochrony danych osobowych, obowiązująca w Smart Factor Sp. z o.o., wykonana w oparciu o art. 24 ?25 w zw. z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ? zwanego „RODO„).

SMART FACTOR dba aby przetwarzanie danych osobowych wykonywane było dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. SMART FACTOR nie będzie przetwarzał danych do celów innych niż cele, w których dane te zostały pierwotnie zebrane. Celem przetwarzania jest udzielanie Użytkownikom odpowiedzi na zadanie poprzez formularz kontaktowy pytań a także przesyłanie informacji za pomocą newslettera. Zasady działania newslettera oraz przechowywania plików cookies, określone są w Polityce Prywatności.

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz przez okres otrzymywania przez Użytkownika newslettera i będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi lub do chwili zaprzestania przekazywania newslettera. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub do otrzymywania newslettera.

Odbiorcy danych

Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka Prywatności

Szczegóły przetwarzania danych niezbędnych do otrzymywania newslettera a także zasady wykorzystania plików cookies określone są w Polityce Prywatności.