Ewidencję dróg wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582 z późn. zm.)) na podstawie inwentaryzacji danych drogowych w terenie przy użyciu nowoczesnego sprzętu.

Pomiar osi drogi urządzeniem GPS-RTK gwarantuje dostarczenie aktualnych i precyzyjnych dany o pasie drogowym w bardzo prostej i użytecznej formie. Dodatkowo zebrane dane drogowe mogą być zintegrowane z mapą zasadniczą i ortofotomapą w celu uzupełnienia informacji i kompleksowego zobrazowania pasa drogowego.

Wykonanie ewidencji dróg zawiera:

  1. Wykonanie inwentaryzacji elementów w odniesieniu do systemu referencyjnego
  2. Wprowadzenie zebranych danych drogowych do bazy programu SmartGEM
  3. Wykonanie Książek dróg przekazane w plikach pdf.
  4. Zestawienia zbiorcze (formularz danych o sieci dróg i wykaz dróg) przekazane w plikach pdf oraz w wersji wydrukowanej.